Xây dựng mức sản lượng khoán kinh doanh rừng lâu dài cây thông (Pinus massoniana) cho hộ thành viên tại lâm trường Chúc A, Hương Khê, Hà Tĩnh