Một số ý kiến về bước đầu tìm hiểu khả năng xây dựng cụm dân cư theo mô hình lâm nghiệp cộng đồng ở Công ty Xây lắp công trình lâm nghiệp 2 Đăk Lăk