Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy mô bạch đàn để làm cơ sở cho công tác nhân giống và chọn giống