Đánh giá sự biến đổi của một số nhân tố điều tra rừng tự nhiên tại đội I hợp tác xã Yên Lập, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang