Tìm hiểu cơ cấu và thu nhập và khả năng phát triển kinh tế hộ gia đình ở cụm dân cư lâm trường Tu Lý, Đà Bắc, Hà Sơn Bình