Bước đầu nghiên cứu khảo nghiệm, sử dụng nhựa Ure-formaldehyd biến tính bằng Melamin tỷ lệ thấp để phủ lên ván lạng