Một số ý kiến nhằm thực hiện hạch toán kinh tế phân xưởng xẻ trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở xí nghiệp chế biến gỗ Thuận Hải