Nghiên cứu quy luật phân bố số cây theo đường kính tán và quan hệ đường kính 1.3m với đường kính tán của lâm phần thông đuôi ngựa (Pinus Massoniana Lamb) khu vực Thọ Lộc, Quảng Bình