Thiết kế phân xưởng mộc tại xí nghiệp chế biến xuất khẩu và cung ứng lâm sản Đông Thọ - Thanh Hóa