Một số ý kiến nhằm tổ chức và thực hiện công tác khoán gọn chi phí trong trồng rừng ở đội 24 lâm trường Tân Phong, Hà Tuyên