Một số ý kiến về công tác quản lý bảo vệ rừng ở lâm trường Lương Sơn, Hà Sơn Bình