Góp phần nghiên cứu tình hình phát sinh phát triển bệnh rơm lá Thông tại khu vực trồng trên 5 tuổi tại trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai, Hà Sơn Bình