Nghiên cứu một số đặc tính sinh vật học của cây hồi (Illicium verum hook.f) làm cơ sở gây trồng nuôi dưỡng tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng hồi trẩu Lạng Sơn