Tìm hiểu khả năng ứng dụng phương pháp điều tra nhanh trữ lượng rừng tự nhiên bằng công thức đơn giản