Một số ý kiến nhằm tổ chức thực hiện công tác hạch toán kinh tế ở phân xưởng xẻ công ty chế biến lâm sản và dịch vụ gỗ trụ mỏ Bắc Thái