Một số ý kiến về tình hình sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp chế biến lâm sản Hà Nội