Một số ý kiến về xác định chi phí sản xuất nhằm thực hiện khoán chi phí sản xuất đến phân xưởng và biện pháp quản lý chi phí sản xuất ở phân xưởng xẻ, xí nghiệp liên hiệp chế biến xuất khẩu và cung ứng lâm sản Hà Nội