Một số ý kiến nhằm vận dụng tốt chính sách thu hút nhân dân vào làm nghề rừng ở lâm trường Phúc Tân, Bắc Thái