Bước đầu khảo sát nhằm xác định phương pháp xẻ phôi hợp lý tại xí nghiệp chế biến lâm sản Thăng Long, Hà Nội