Tìm hiểu một số chỉ tiêu hình thái và giải phẫu quan trọng của hai loài cây dùng làm gỗ mỏ Xoan Nhừ (Spondias mangifera), Sau Sau (Liquidambas pormosana)