Sơ bộ đánh giá khả năng sinh trưởng của trẩu (Aloutesmoniana) trên hai loại đất khác nhau tại khu vực xã Trà Tân, huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng