Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng của Sồi Phảng (Pasania Cerebrina), tại đội Thác Cát, lâm trường Hoành Bồ, Quảng Ninh