Một số ý kiến về công tác hạch toán kinh tế nội bộ tại phân xưởng mộc tận dụng xưởng chế biến gỗ Lưu Xá, xí nghiệp lâm sản Thái Nguyên