Một số ý kiến nhận xét về trích khấu hao và quản lý sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định xí nghiệp lâm sản Thái Nguyên