Khảo sát một số tính chất cơ lý của tre gai (Bambusa stenosatachya) để làm gỗ trụ mỏ