Thiết kế thiết bị bốc gỗ lên tàu hỏa tại kho Lưu Xá - Thái Nguyên