Khảo sát quá trình nén gỗ để sản xuất thoi dệt gỗ mỡ (Mariglietie glaucabl)