Nghiên cứu khả năng tích tụ asen trong đất của một số loài thực vật bản địa tại khu vực Mỏ Kẽm Chì làng Hích, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên