Thiết kế bộ ngắt nhiên liệu điều khiển bằng điện tử đặt trên xe GAZ-51