Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trên khu chặt trắng tại đội Thanh Sơn lâm trường Mai Sơn, Hà Bắc