Hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác tra cứu thông tin địa chính và quản lý đất đai phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình