Một vài biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao mức lợi dụng năng lực sản xuất ở phân xưởng xẻ xí nghiệp gỗ Hồng Phú, Hà Nam