Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên rừng tại khu rừng phòng hộ Phu Phừng, tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào