Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ dùng kiềm và tỷ lệ dịch đến hiệu suất bột, trị số Kappa, tàn kiềm và tính chất cơ lý của bột trong quá trình xử lý các tông hòm hộp cũ bằng phương pháp sunphat