Xây dựng bản đồ không gian xanh bằng thuật toán random forest (rf) trên nền tảng điện toán đám mây của Google earth engine – thử nghiệm tại huyện Ba Vì thành phố Hà Nội