Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp cấu trúc nano than trấu/Fe3O4 bằng phương pháp hóa siêu âm ứng dụng quang xúc tác xử lý kháng sinh sulfamethoxazole trong nước thải bệnh viện quy mô thí nghiệm