Nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng dựa trên tổ hợp lai giữa các giống lúa nếp cẩm và Irbb21