Hoàn thiện công tác triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình