Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm lâm học loài cây sồi phảng ( Castanopsis Cerebrina Barnett ) làm cơ sở đề xuất biện pháp bảo tồn và phát triển tại Cầu Hai - Đoan Hùng - Phú Thọ