Xây dựng các hàm sinh khối đối với rừng tự nhiên và rừng trồng