Thiết kế nâng cấp tuyến đường dẫn lên cầu Đò Rô xã Nghĩa Đồng - Tần Kỳ - Nghệ An từ km0 - km1 + 503.87