Bước đầu đánh giá hiệu quả của một số mô hình rừng trồng Keo lai, Keo tai tượng làm nguyên liệu giấy tại Công ty Lâm nghiệp Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang