Đánh giá kết quả trồng rừng trong dự án 661 giai đoạn 1999-2009 tại khu vực phòng hộ đầu nguồn huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh