Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, tính chất chủ yểu của gỗ cây Hông (Paulownia fortnei) và định hướng sử dụng trong công nghệ chế biến lâm sản