Nâng cao tính ổn định kích thước gô Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) bằng phương pháp axetyl hóa