Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo cốt khay, đĩa sơn mài từ mùn cưa tre