Xây dựng phương pháp xẻ thanh cơ sở từ gỗ Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) khi sản xuất ván ghép thanh thông dụng