Nghiên cứu xác định chế độ sấy gỗ Keo lai (Acacia Hybrid) để sản xuất đồ mộc thông dụng