Nghiên cứu phương pháp xể thanh cơ sở cho sản xuất ván ghép thanh phổ biến từ gỗ Bạch đàn trắng