Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo của một số tính chất chủ yếu của gỗ Vạng Trứng (Endospermum chinese Benth) và định hướng sử dụng trong công nghệ chế biến gỗ